KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Sitemize üye olarak, kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul edip onayladığınızı beyan etmiş oluyorsunuz.

1. TARAFLAR
İş bu Flexapp Kullanıcı Sözleşmesi (buradan itibaren “Kullanıcı Sözleşmesi olarak anılacaktır”), Küçükbakkalköy Mahallesi Defne Sokak Flora Residence No:1 Daire:154 Ataşehir / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren FLEXCODER BİLİŞİM YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile www.flexapp.com sitesine üye olan kullanıcı (işveren ve geliştirici üye) arasındadır.
2. TANIMLAR
Flexapp : FLEXCODER BİLİŞİM YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kullanıcı : Siteye üye olan ve sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü hizmetlerden, iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.
İşveren : Sitede sunulan hizmetleri kullanmak koşuluyla, site üzerinde proje başlatan, Flexapp tarafından onaylanan projesi için teklif alacak, projesi için Flexapp’e ödeme yapacak ve projesini yaptıracak olan kişi.
Geliştirici : Sitede sunulan hizmetleri kullanmak koşuluyla, işveren tarafından gönderilen projelere teklif verecek, aldığı projeyi yapacak ve tamamladığı proje için Flexapp’e ödeme yapacak olan kişi.
Site : www.flexapp.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Proje : İşveren’in ilanında tanımladığı, Geliştirici’nin teklif verdiği ve aldığı takdirde yaptığı iş
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, İşverenler tarafından başlatılan projeler kapsamında Geliştiriciler tarafından yapılan işlerin İşveren ve Geliştiriciler arasında alım, satım ve devrine ilişkin koşulların, sitede sunulan hizmetlerin ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Bu sözleşme site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ve ödemelere ilişkin olarak Flexapp tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları kapsar.
4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI
4.1 Üyelik, sitenin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişilerin üye olmak için gerekli olan bilgilerin gönderilmesi sonucu kayıt işleminin yapılmasıdır. Üyelik işlemlerinin tamamlanması kullanım sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir. Üyelik işlemi tamamlanmadan iş bu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2 Siteye üye olabilmek için reşit olmak şarttır. Flexapp tarafından üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olması sonucunu doğurmayacaktır.
4.3 Flexapp, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak üyeliği sona erdirme hakkına sahiptir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle Flexapp’ten herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunulamaz.
5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve site üzerinde her türlü işlem ve eylemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağına, yukarıda bulunan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Flexapp, yürürlükteki emredici mevzuat gereğince ve/veya kullanıcılar arasında çıkan uyuşmalıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlarla gerekse hak sahibi kişilerle paylaşabilecektir. Kullanıcı bu sebeple, Flexapp’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeciğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcılar, Flexapp tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları bilgilerin(E-mail, şifre vb.) doğruluğu, güvenliği, saklanması,üçüncü şahısların bilgisinden uzat tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili tüm hususların sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi halde oluşabilecek zararlardan(Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan) Flexapp’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcılar, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Flexapp, kullanıcılar tarafından iletilen bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktık.
e) Kullanıcılar, Flexapp’in onayı olmadan sözleşmeyi, proje ve tasarımdan kaynaklanan yükümlüklerini ve Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki diğer hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahısa devredemezler.
f) Kullanıcıların site üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Flexapp ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Flexapp ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Flexapp, kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sitede sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Flexapp, Flexapp çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Flexapp, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Tamamiyle eylemleri gerçekleştiren kişilerin kendi sorumluluğundadır.
5.1.1 Geliştiriciler’in Hak ve Yükümlülükleri
a) Geliştirici, İşverenler’in projelerine teklif verebilir, teklifin kabul edilmesi halinde, söz konusu özellikleri belirtilmiş projeyi, teklifindeki bedel üzerinden yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Geliştirici, herhangi bir projeye teklif vermek suretiyle, projeyi tamamlamayı, proje açıklaması ile beraber İşveren tarafından belirlenmiş proje şart ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
c) Geliştirici ve İşveren arasında çıkabilecek anlaşmazsızlıklarda, sebebi ne olursa olsun Geliştirici veya İşveren Flexapp’ten herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Geliştirici, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tarif edilen şartların oluşması halinde İşveren’in havale edilmesi için Flexapp hesabına gönderdiği proje bedelinin, KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Geliştirici tarafından Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.1.1 (a) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Geliştirici’nin Flexapp’e bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Flexapp hesabında bulunan Geliştirici’nin parası üzerinde Flexapp’in Geliştirici adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
e)Geliştirici, yaptığı projenin herhangi bir aşamasında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı İşveren ve hak sahiplerinin tüm taleplerini ve açılan davalardan doğacak olan masrafları ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
f) Geliştirici, Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.1.2 (d) maddesinde belirtilen, İşveren’in projeyi kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, Geliştirici, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı İşveren’in vereceğini bildiğini ve Flexapp’in İşveren’in verdiği karardan dolayı her ne suretle olursa olsun herhangi bir tazminat ödemesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.2 İşverenler’in Hak ve Yükümlülükleri
a) İşveren, sitede yayınladığı projelerin, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya sitenin belirli yerlerinde belirtilen, sitenin ve sitede sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren, yapılması için gönderdiği projenin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Flexapp’in hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
b) İşveren, projesine verilen tekliflerden, seçtiği teklifin sahibi Geliştirici’nin, teklif ücreti karşılığı projesini tamamlayıp kendisine teslim etmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) İşveren, yayınladığı projeler ile ilgili yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından doğacak tüm sorumluluktan tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) İşveren, Geliştirici tarafından kendisine gönderilen projeyi kabul etmeyerek bunu Flexapp’a bildirme hakkına sahip olduğunun bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) İşveren, Kullanıcı Sözleşmesi’in 5.1.2(d) maddesinde belirtilen hakkını kullanması durumunda, Müşteri, Geliştirici ile arasında çıkabilecek anlaşmazlıktan dolayı Flexapp’ten herhangi bir tazminat ödemesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
f) İşveren, projenin herhangi bir aşamasında , Geliştirici’nin projeyi yapmaktan vazgeçmesi halinde, Flexapp’in projeyi teklif edilen bedel üzerinden tamamlayacağını fakat oluşabilecek zararlardan herhangi bir tazminat ödemesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
g) İşveren’in Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan herhangi bir hükme aykırılığından dolayı Flexapp’in zarara uğraması durumunda, bu oluşan zararı derhal tanzim edeceğini, eğer Flexapp hesabında bulunan parası olması halinde, Flexapp’in ihbar ve ihtar şartı olmaksızın oluşan zararı bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
h) İşveren, yapılması için gönderdiği projenin herhangi bir aşamasında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Geliştirici ve hak sahiplerinin tüm taleplerini ve açılan davalardan doğacak olan masrafları ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Flexapp’in Hak ve Yükümlülükleri
a) Flexapp, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcılar’ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü şahısların erişimine kapatabilme, çıkarma, değiştirme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Flexapp, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Kullanıcılar, Flexapp’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri sorgulamadan yerine getirmek zorundadırlar. Kullanıcılar tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Flexapp tarafından yapılabilir. Flexapp tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılar’a aittir.
b) Flexapp, sitede yer alan içeriği dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılar bu içerik üzerinde fikri, sınai, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi oldukları gerekçesiyle Flexapp’in yetkisine müdahale edemezler, hak ihlali olduğu iddiasında bulunamazlar, tazminat veya giderim talep edemezler. Üçüncü şahıslara karşı da Flexapp’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üçüncü şahısların hak sahipliği nedeniyle talepte bulunmaları halinde, bu talepler doğrudan bu duruma sebep olan Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Filexapp’in ayrıca zarar giderim talep etme hakkı saklıdır.
c)Kullanıcılar, site üzerindeki yazışmalarının, kullandıkları ve yükledikleri içeriklerin hukuka, ahlaka, adaba ve Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı olmamasını taahhüt ederler. Belirtilen içerik Flexapp tarafından kontrol altına alınabilir, denetlenebilir, kayıt altına alınabilir ve kullanılabilir.
d) Flexapp.com üyeliği için herhangi bir ücret talep etmez. İşveren başlattığı her proje için Flexapp’e bir hizmet bedeli öder. Bu bedel şuan için kabul edilen Geliştirici teklifinin %20’sidir. Verilebilecek ek hizmetlerin içerikleri ve bedelleri belirlenecek ve hizmet bedeline dahil olmayacaktır. Geliştirici, geliştirdiği projeye verdiği teklifin %20’sini Flexxapp’e komisyon bedeli olarak vermeyi kabul eder.
e) İşveren, belirlenen teklif bedelinin kendi nam ve hesabından projenin tamamlanmasından sonra Geliştirici’ye aktarılması için Flexapp’i münhasırın temsilcisi olarak atamaktadır. İşveren’in temsilcisi olarak Flexapp tarafından Geliştirici’ye teklif bedelinin ödenmesi ile Müşteri ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olur. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin İşveren tarafından iptal edilmesi halinde Flexapp, Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshetme ve İşveren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
f) Kullanıcılar ve Flexapp hukuken bağımsız taraflardır. aralarında ortaklık temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
6.FLEXAPP HİZMETLERİ
6.1 Proje Yayınlama
a) İşveren, ihtiyacı olan mobil uygulama ile ilgili projeyi başlatacak ve Flexapp veritabanına yükleyecektir.
b) Flexapp, İşveren tarafından oluşturulan projeyi incelemeye alacak, eksikleri var ise İşveren’e bildiricek ve projenin yayınlanmaya uygun olup olmadığına karar verecektir. Projenin yayınlanmaya uygun olmaması durumunda İşveren’e bilgilendirme yapılacak ve proje yayınlanmayacaktır.
c) İşveren tarafından oluşturulan projenin Flexapp tarafından onaylandığı takdirde, Flexapp proje için bir fiyat aralığı ve geliştirme süresi belirleyecektir. Belirlenen fiyat aralığı ve geliştirme süresi İşveren’e bildirilecek ve Müşteri’nin bu koşulları kabul etmesi durumunda, İşveren’in projesi sitede yayınlanacaktır. Flexapp’in belirlediği fiyat aralığının ve geliştirme süresinin İşveren tarafından kabul edilmemesi durumunda proje yayınlanmayacaktır.
d) Flexapp, projeye teklif verilebilmesi için bir süre belirleyecek ve bu süre bitimine kadar Geliştiriciler yayınlanan projelere teklif verebileceklerdir.
6.2 Projeye Teklif Verme İşbu Kullanıcını Sözleşmesi’nin 6.1 başlığı altında bulunan maddeler dahilinde İşveren tarafından başlatılan projenin yayınlanması durumunda aşağıdaki maddeler geçerli sayılacaktır:
a)Geliştirici, İşveren tarafından yayınlanan projeleri sitede görebilecek ve projelere (her bir proje için bir teklif verebilmek koşuluyla) teklif verebilecektir.
b) Geliştirici, teklif vereceği projenin fiyat aralığı dışına çıkamayacaktır.
c) Geliştiriciler tarafından gönderilen teklifleri, söz konusu olan proje sahibi olan İşveren görebilecek, seçim yapabilecek ve istediği teklifi veren Geliştici ile anlaşabilecektir.
d) Geliştirici ve İşveren arasında anlaşmanın sağlandığı süreç içerisinde İşveren, teklif bedelini ve Flexapp’e ödeyeceği hizmet bedelini Flexapp hesabına transfer edecektir. Ödeme yapılmaması durumunda Flexapp, projeyi durdurma veya sonlandırma yetkisine sahip olacaktır.
d) Flexapp, belirlenen teklif verme süresi içerisinde İşveren’in herhangi bir teklifi seçmemesi veya İşveren’e ulaşılamaması durumunda söz konusu projeyi silme, kapatma veya kaldırma yetkisine sahiptir.
6.3 Proje Geliştirme İşbu Kullanıcını Sözleşmesi’nin 6.2 başlığı altında bulunan maddeler dahilinde İşveren ile Gelişticinin anlaşması durumunda aşağıdaki maddeler geçerli sayılacaktır:
a) Geliştirici, İşveren ile anlaşarak, İşveren tarafından özellikleri belirtilen projeyi, belirlenen sürede ve verdiği teklif bedelinde tamamlayacığını kabul eder.
b) Geliştirici, belirlenen sürede projeyi tamamlaması durumunda, projeyi Flexapp’e gönderecektir. Flexapp, kendisine gönderilen tamamlanmış projeyi inceleyebilecek, gerekli gördüğü yerlerin değiştirilmesini isteyebilecek veya değiştirebilecektir.
c) Flexapp, projenin tamamlanması durumunda, Flexapp hesabında bulunan teklif bedelini belirlenen komisyon bedelini aldıktan sonra Geliştirici’nin sistemde kayıtlı olan hesabına aktaracaktır.
d) Flexapp, Geliştirici’nin, projeyi zamanında tamamlayamaması, belirlenen geliştirme süresinin herhangi bir anında projeyi bırakması ve/veya İşveren ile anlaşmazlık yaşaması durumunda, teklif aşamasında belirlenen süreyi yeniden başlatacaktır ve projeyi teklif bedelinde yapacağını İşveren’e garanti eder.
7.DİĞER HÜKÜMLER
7.1 Sözleşme Değişiklikleri Flexapp, tamamen kendi isteğiyle ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, sitede bildirmek koşuluyla değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
7.2 Mücbir Sebepler Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Flexapp, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. _Bu ve bunun gibi durumlar, Flexapp için, gecikme, eksik ifa etme veya etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Flexapp’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılmayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
7.3 Uygunacak Hukuk ve Yetki İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumda dahi Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7.4 Sözleşmenin Feshi İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Flexapp, Kullanıcılar’ın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Flexapp’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
b) Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
c) Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
Flexapp Flexcoder +90 (216) 469 10 50 info@flexcoder.com.tr